หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๕ “มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม” “Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence”
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๕ “มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม” “Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence”

admin pbh
2023-03-15 10:13:58

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๕ “มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม” “Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)