บุคลากร


เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf

นางสาวชลธิชา  พงษ์เกิดลาภ

เบอร์โทรศัพท์: 02-160-1174 ต่อ 33

Email: chonticha.po@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf

นางสาวธัญลักษณ์  พรหมศร

เบอร์โทรศัพท์:02-160-1174 ต่อ 33

Email: thenyalak.pr@ssru.ac.th