คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต/สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ. สมชัย  บวรกิตติ ราชบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

-พ.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2506

-พ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราช พ.ศ. 2495

Email: s_bovornkitti@hotmail.com

Website: https://elgrad.ssru.ac.th/somchai_bo/
กรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ธนวรรธน์  อิ่มสมบูรณ์

ประวัติการศึกษา

-Post Doc. Cert.(Health Science Training) University of Houston, USA 1983

-Dr.P.H. (International Health and Behavioral Science) The University of Texas, USA 1982

-Post Grad. (ทุน SEMEO)  (Diploma in Applied Parasitology and Medical Entomology)

Institute for Medical Research, Malaysia 1976

-M.P.H SOC. MED. (Public Health and Social Medicine)  The Hebrew University of Jerusalem Israel 1974

-Pro. Cert. (Certificate in Disease Control) WHO, WPRO/ Philippines 1969

-วท.บ (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2511

Email: Thanawatimsomboon@hotmail.com

Website: https://elgrad.ssru.ac.th/thanawat_im/


กรรมการบริหารหลักสูตร

รองศาสตราจารย์พลเอก นพ.ปริญญา  ทวีชัยการ

ประวัติการศึกษา

-พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2521

-วท.บ.  (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2518

-อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา

-วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  แพทยสภา

-วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไอซ์แลนด์

-เกียรติบัตรสมาชิกวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งสหรัฐอเมริกา

-เกียรติบัตรสมาชิกวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ

-เกียรติบัตรสมาชิกวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งลอนดอน

-เกียรติบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสภาการแพทย์แห่งมาเลเซีย

-เกียรติบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์  ของสภาการแพทย์แห่งศรีลังกา

Website: https://elgrad.ssru.ac.th/parinya_th/


กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลโทหญิง คุณหญิง เวณิกา  ทวีชัยการ

ประวัติการศึกษา

-Dr.Ph. (วิทยากรสิ่งแวดล้อม) University of Hawaii,USA

-วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยโรงงาน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข)  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Website: https://elgrad.ssru.ac.th/venika_th/