หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > สดับสรรพเสียง: การรับรู้และสำนึกของการอยู่ร่วม
สดับสรรพเสียง: การรับรู้และสำนึกของการอยู่ร่วม

admin pbh
2024-03-28 16:04:23

เสวนา  “สดับสรรพเสียง: การรับรู้และสำนึกของการอยู่ร่วม”

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์   Assistant Professor Dr.Kirk R. Person  ร่วมอภิปรายและดำเนินการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์  รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์  ปิ่นทองวิชัยกุล

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15
“มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม”
“Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2566
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา