หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > เสียงจากศตวรรษที่ 21: กระบวน (โสต) ทัศน์ในการศึกษาเสียงพ้นมนุษย์
เสียงจากศตวรรษที่ 21: กระบวน (โสต) ทัศน์ในการศึกษาเสียงพ้นมนุษย์

admin pbh
2024-03-28 16:04:23

เสวนา “เสียงจากศตวรรษที่ 21: กระบวน (โสต) ทัศน์ในการศึกษาเสียงพ้นมนุษย์” 

วิทยากร อาจารย์กุลธีร์ บรรจุแก้ว 

ร่วมอภิปรายและดำเนินการเสวนา อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15
 “มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม
“Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence”
วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2566 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา