หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > เสียงที่ไม่ (อยาก) ได้ยิน: Living in “meta of universe” or “the universe without Metta”?
เสียงที่ไม่ (อยาก) ได้ยิน: Living in “meta of universe” or “the universe without Metta”?

admin pbh
2024-03-28 16:04:23

เสวนา “เสียงที่ไม่ (อยาก) ได้ยิน: Living in “meta of universe” or  “the universe without  Metta”?
วิทยากร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุภางค์ จันทวานิช  
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ศาลาทอง  
ร่วมอภิปรายและดำเนินการเสวนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15
“มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม”
“Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence”
วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2566 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา