Home > Announcement

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566.pdf ...
2024-03-31 03:32:03
แนวปฏิบัติในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข
แนวปฏิบัติในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข.pdf ...
2024-03-31 03:18:19
แนวปฏิบัติการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา
แนวปฏิบัติการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา.pdf ...
2024-03-31 03:19:10
การเปลี่ยนประเภทการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน
การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf ...
2024-03-31 03:20:24
การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf ...
2024-03-31 03:21:24
การย้ายสาขาวิชา แขนงวิชา หรือกลุ่มวิชา
การย้ายสาขาวิชา แขนงวิชา หรือกลุ่มวิชา.pdf ...
2024-03-31 03:25:04
อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf ...
2024-03-31 03:26:38
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565.pdf ...
2024-03-31 03:27:43
การทำการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
การทำการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564.pdf ...
2024-03-31 03:28:07
Archive Announcement