Home > News > News > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2567
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2567

admin pbh
2024-03-09 16:27:17

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2567 ณ ชั้น 3 อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย