Home > News > News > Mr. Zheng Yi 65584949003 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาและการประเมินแอพลิเคชั่นบนมือถือทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการคัดกรองโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองบริเวณท้องของบริการโครงการบริการสุขภาพแห่งชาติ
Mr. Zheng Yi 65584949003 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาและการประเมินแอพลิเคชั่นบนมือถือทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการคัดกรองโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองบริเวณท้องของบริการโครงการบริการสุขภาพแห่งชาติ

admin pbh
2024-03-10 11:19:04

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 9.45-10.30 น. Mr. Zheng  Yi 65584949003 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาและการประเมินแอพลิเคชั่นบนมือถือทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการคัดกรองโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองบริเวณท้องของบริการโครงการบริการสุขภาพแห่งชาติ ในชั้นเรียน HLT7712 สัมมนาการจัดการสหวิทยาการในการสาธารณสุข สอนโดย รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ