หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

Mr.Zhifu Wei 64584949004 นักศึกษาปริญญาเอกจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเข้ารับคำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
Mr.Zhifu Wei 64584949004 นักศึกษาปริญญาเอกจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภ ...
2024-03-29 15:29:40
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2567
สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/isqy01วิธีการสมัคร คลิ๊ก.pdf14 มีนาคม ถึง 9 มิถุน ...
2024-03-28 10:21:20
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่น01 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ส ...
2024-03-26 14:27:21
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมแก้ไขหลักสูตรฯ ปี63 และปี68
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2024-03-25 23:24:39
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดก ...
2024-03-25 17:30:44
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรฝึกอบรม
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิท ...
2024-03-22 14:15:39
ข่าวปัจจุบัน