หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้
งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้

ประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Online)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ บรรยาย ...
2024-06-05 11:54:01
การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58
การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58หัวข้อ: “Empowe ...
2024-05-23 16:39:52
การประชุมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมนานาชาติครั้งที่ 28 ปี 2024
การประชุมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมนานาชาติครั้งที่ 28 ปี 2024 จัดระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤ ...
2024-05-22 20:51:58
การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567: “สมดุลสุขภาพและเส้นทางสุขภาวะที่ดี”
การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567: “สมดุลสุขภาพ ...
2024-05-22 19:21:00
การประชุมประจำปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพและนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
การประชุมประจำปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพและนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (TSB ครั้งที่ 36 2024): ...
2024-05-22 17:54:02
การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่ 12
การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่ 12 “การเพิ่มประสิทธิภาพการกีฬ ...
2024-05-22 17:55:45
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 47
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 47จัดระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมเซ ...
2024-05-22 10:29:33
งานสัมมนาระดับนานาชาติครั้งที่ 21 ด้านทฤษฎีของคอมพิวเตอร์ปี 2024 ครั้งที่21
งานสัมมนาระดับนานาชาติครั้งที่ 21 ด้านทฤษฎีของคอมพิวเตอร์ปี 2024 ครั้งที่21วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน ...
2024-05-22 10:04:52
การประชุมนานาชาติเรื่องการวิจัยและการประยุกต์แอปพลิเคชัน ครั้งที่ 7
การประชุมนานาชาติเรื่องการวิจัยและการประยุกต์แอปพลิเคชัน ครั้งที่  7จัดระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤ ...
2024-05-22 01:39:31
Asia Pacific Industrial Engineering and Management Society 2024 (APIEMS 2024)
Asia Pacific Industrial Engineering and Management Society 2024 (APIEMS 2024)หัวข้อ: “EMPOWERI ...
2024-05-21 23:07:17
ข่าวย้อนหลัง