หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิ ...
2024-06-15 13:36:03
หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นางสาวอนงทิพย์ สงขำ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต ...
2024-06-15 12:22:28
หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นางสาวรัตติยา เพิ่มทรัพย์
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น. หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตว ...
2024-06-15 12:11:51
One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการ วันที่ 15 มิถุนายน 2567
ประกาศ One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดีปิดให้บริการ วันที่ 15 มิถุนายน 2567 (เนื่องจากปิ ...
2024-06-11 15:27:32
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 12/2566
ประกาศ การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 12/ ...
2024-06-11 15:14:38
ประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Online)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ บรรยาย ...
2024-06-05 11:54:01
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำเดือนมิถุนายน
เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-12.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มห ...
2024-06-05 09:33:29
การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58
การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58หัวข้อ: “Empowe ...
2024-05-23 16:39:52
ข่าวย้อนหลัง