หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาปริญญาโทจีน (แผน ข) รุ่นที่ 2 มาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. Miss Liu Tiange 64562812015 นักศึกษาปริญญาโทจีน (แผน ข ...
2024-04-02 15:31:47
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2/2567
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภ ...
2024-04-01 22:29:32
Mr.Zhifu Wei 64584949004 นักศึกษาปริญญาเอกจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเข้ารับคำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
Mr.Zhifu Wei 64584949004 นักศึกษาปริญญาเอกจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภ ...
2024-03-29 15:29:40
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2567
สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/isqy01วิธีการสมัคร คลิ๊ก.pdf14 มีนาคม ถึง 9 มิถุน ...
2024-03-28 10:21:20
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่น01 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ส ...
2024-03-26 14:27:21
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมแก้ไขหลักสูตรฯ ปี63 และปี68
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2024-03-25 23:24:39
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดก ...
2024-03-25 17:30:44
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรฝึกอบรม
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิท ...
2024-03-22 14:15:39
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมทบทวนเนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ...
2024-03-21 09:47:05
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รอ ...
2023-11-17 15:08:46
ข่าวย้อนหลัง