หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2567
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2567

admin pbh
2024-05-02 10:06:12

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา และรายงานการเข้าอบรมการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ของนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google meet