หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > Miss Aize Xie 64584949003 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 มาขอรับคำปรึกษาผ่าน ZOOM
Miss Aize Xie 64584949003 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 มาขอรับคำปรึกษาผ่าน ZOOM

admin pbh
2024-04-02 18:48:55

Miss Aize Xie  64584949003 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 1 มาขอรับคำปรึกษาผ่าน ZOOM หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง Title: Health Economics on the Treatment of Hepatitis B Cirrhosis with Integrated Chinese and Western Medicine  (เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคตับแข็งจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีด้วยแพทย์จีนร่วมกับแพทย์แผนตะวันตก