หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรฝึกอบรม
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรฝึกอบรม

admin pbh
2024-04-06 21:29:20

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Z00M MEETING บรรยายในหัวข้อ "การจัดทำฉลากวัตถุอันตรายตามระบบสากล GHS (GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM FOR CLASSIFICATION LABELING OF CHEMICAL)" จัดโดย กรมปศุสัตว์