หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา MPH5101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข จัดการสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา MPH5101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข จัดการสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1

admin pbh
2024-04-06 22:04:15

วันอังคารที่ 3  เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา MPH5101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข จัดการสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน แก่ Miss Liu Tiange 64562812015 นักศึกษาปริญญาโทจีน (แผน ข) รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1