หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำเดือนมิถุนายน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำเดือนมิถุนายน

admin pbh
2024-06-05 09:33:29

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-12.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ ห้อง 2136 ชั้น 3 อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย