หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin pbh
2024-04-06 22:29:46

วันที่ 4-5 เมษายน 2567 อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโท เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการวิจัยให้ได้มาตรฐานและมีความสามารถในการดูแลนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา