หน้าหลัก > ข่าว > แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน > การสังเคราะห์งานด้านสาธารณสุข
การสังเคราะห์งานด้านสาธารณสุข

admin pbh
2024-05-05 11:44:14


สังเคราะห์งานสาธารณสุขทำได้ทุกสถานการณ์

การทำงานสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ตามแนวคิด ทฤษฎี ของ ดร.เบนจามิน เอส บลูม วันนี้จะพูดถึงจุดปลายยอดของสามเหลี่ยม ที่เริ่มจากฐานที่เป็นความรู้ จนถึงปลายยอดสามเหลี่ยมที่เป็นการประเมินผล และ การสังเคราะห์

การที่การทำงานสาธารณสุขในเรื่องใดจะถึงจุดสุดยอดได้นั้น ผู้ปฏิบัติต้องบรรลุทักษะของการประเมินผลก่อน

การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักเหมือนกับที่นิยมทำกันคือประเมินความรู้สึก ความรู้ที่ได้ และการนำเอาไปใช้แต่การประเมินผลตามนี้ เป็นการประเมินผลลัพธ์ของการเรียนรู้ใน 4 ประการด้วยกัน คือ

1. ประการแรกความสามารถในการประเมินองค์ประกอบต่างๆ ในงานสาธารณสุขที่เป็นความรับผิดชอบและต้องดำเนินการ (to assess)

2. ประการที่สอง ได้แก่ การมีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่า อะไรถูก อะไรผิด อะไรเป็นอย่างไร

3. ประการที่สาม ได้แก่ การแสดงความสามารถในการโต้แย้งอย่างมีเหตุมีผล ทั้งในเชิงแนวคิด หลักการ และวิธีการ

4. ประการสุดท้ายได้แก่ การแสดงออกในลักษณะของความชื่นชมในเรื่องที่ได้มีการดำเนินการให้เห็น ได้คิดได้ทำอย่างมีเหตุผล เพื่อจะได้มีการพัฒนาการดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ