หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > บุคลากรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บุคลากรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

admin pbh
2024-06-06 15:47:55

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

Cr. ธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา/สุดารัตน์ ชิราพฤกษ์ /ถ่ายภาพ