หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > Miss Hui Liu 65584949001 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Risk Factors And Prevention And Control Measures For Early-Stage Breast Cance
Miss Hui Liu 65584949001 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Risk Factors And Prevention And Control Measures For Early-Stage Breast Cance

admin pbh
2024-03-10 11:01:53

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-9.45 น. Miss Hui Liu 65584949001 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Risk Factors And Prevention And Control Measures For Early-Stage Breast Cance ในชั้นเรียน HLT7712 สัมมนาการจัดการสหวิทยาการในการสาธารณสุข สอนโดย รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ