หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

admin pbh
2024-03-12 16:10:42

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดการเรียนการสอนในรายวิชา  MPH5101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข ป.โท รุ่น661 และ HLT8881 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข ป.เอก รุ่น05 ผ่านระบบออนไลน์ สอนโดย ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา