หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย

admin pbh
2023-05-12 10:28:37

โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ศูนย์ลานตนา และสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) จัดโครงการนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนวดแผนไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และชุมชนชาวนาวง ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ชุมชนวัดนาวง  เขตดอนเมือง 

www.grad.ssru.ac.th