หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

admin pbh
2024-03-13 19:02:40

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ สอนโดย ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา