หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ อาจารย์บริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาสาธารณสุขศสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามอนวทาง Outcome Based Education ตามเกณฑ์มาตฐาน AUN-QA
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ อาจารย์บริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาสาธารณสุขศสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามอนวทาง Outcome Based Education ตามเกณฑ์มาตฐาน AUN-QA

admin pbh
2024-06-15 11:49:10

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-16.30 น. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ อาจารย์บริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาสาธารณสุขศสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามอนวทาง Outcome Based Education ตามเกณฑ์มาตฐาน AUN-QA ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นั้นได้มีความสอดคล้องกับ SDGs ด้วยกัน 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา