หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นางสาวอนงทิพย์ สงขำ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)
หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นางสาวอนงทิพย์ สงขำ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)

admin pbh
2024-06-15 12:22:28

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นางสาวอนงทิพย์ สงขำ โดยมี รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์บริหารหลักสูตรฯ เป็นอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก) โดยทางสาขาฯ มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผสมผสานการเรียนทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดสอบผ่านระบบออนไลน์ Google Meet