หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)
หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)

admin pbh
2024-06-15 13:36:03

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยมี รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์บริหารหลักสูตรฯ เป็นอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก) โดยทางสาขาฯ มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผสมผสานการเรียนทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดสอบผ่านระบบออนไลน์ Google Meet