หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

admin pbh
2023-03-15 10:06:06

ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กำหนดส่งผลงาน ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ประกาศผลการตอบรับให้นำเสนอผลงาน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันนำเสนอผลงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๖ 

อัตราค่าลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร. ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๓๐๑๔ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี