หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชา HLT7712 สัมมนาการจัดการสหวิทยาการในการสาธารณสุข ป.เอก รุ่น3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชา HLT7712 สัมมนาการจัดการสหวิทยาการในการสาธารณสุข ป.เอก รุ่น3

admin pbh
2024-03-17 08:39:21

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดการเรียนการสอนในรายวิชา HLT7712 สัมมนาการจัดการสหวิทยาการในการสาธารณสุข ป.เอก รุ่น3  ผ่านระบบออนไลน์ สอนโดย รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชา