หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)

admin pbh
2023-11-17 15:08:46

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยฝ่ายหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา