หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับชุดครุยวิทยฐานะ เฉพาะบัณฑิตที่ตัดชุดครุย รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
ประกาศรับชุดครุยวิทยฐานะ เฉพาะบัณฑิตที่ตัดชุดครุย รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

admin pbh
2024-05-21 22:27:15

????ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????ประกาศรับชุดครุยวิทยฐานะ????

????เฉพาะบัณฑิตที่ตัดชุดครุย

รอบที่ 1  วันที่ 2-4  กุมภาพันธ์ 2567

รอบที่ 2 วันที่ 22-24 มีนาคม 2567  

????️ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  

⏰ 09.00 - 17.00 น. (ไม่มีพักเที่ยง)

???? สนามกีฬาแบดมินตัน ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา  

      อาคารกีฬาและสุขภาพ (กทม.)

✨เงื่อนไขการรับ✨

1. เตรียมหลักฐานการรับ

  - ใบจองชุดครุย (ใบสีฟ้า)

  - ใบเสร็จรับเงิน (หลักฐานscreen capture)

2. รับด้วยตัวเอง หรือให้ผู้อื่นมารับแทน

3. กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ 

(จัดส่งชุดครุย แนบภาพใบจองชุดครุย

หรือแจ้งชื่อ-นามสกุล/รหัสนักศึกษา 

ที่อยู่ผู้รับ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน 

ส่งมาที่อีเมล : Chtpn@hotmail.com)

4. กรณีไม่ติดต่อรับภายในเวลาที่กำหนด

และกรณีต้องการแก้ไข 

(ติดต่อที่ร้าน โชติพันธุ์ ท่าพระจันทร์ ภายใน วันที่ 31 พ.ค.2567)

✨ข้อมูล (ร้าน โชติพันธ์ุ ท่าพระจันทร์)✨

22 ตรอกนคร ท่าพระจันทร์ ถนนมหาราช

แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200  

????????หมายเหตุ :  เมื่อรับชุดแล้ว บัณฑิตทุกท่าน

กรุณาลองชุดทันที ถ้าหากต้องการแก้ไข 

สามารถส่งคืนให้ที่ร้านภายในวัน 

กรณีบัณฑิตที่ไม่ได้มารับ หรือไม่ได้ลองชุดในงาน สามารถปรับแก้ได้ ตามวันที่กำหนด เท่านั้น 

????????การแต่งกาย : ชุดสุภาพ สินค้าอื่นๆ 

เกี่ยวกับบัณฑิต สามารถซื้อได้

ภายในงาน และร้าน SSRU Closet