หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > เจ้าหน้าที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการนวดเพื่อสุขภาพ
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการนวดเพื่อสุขภาพ

admin pbh
2024-05-18 11:42:37

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการนวดเพื่อสุขภาพ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนวดที่ถูกต้องมีมาตรฐานสามารถเลือกวิธีการนวดแผนไทย การนวดคลายเครียด การนวดบำบัด การนวดสปา และการนวดอโรม่าเพื่อผ่อนคลายและช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และชุมชนชาวนาวง โดยโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ SDGs ด้วยกัน 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย และเป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ศูนย์ลานตนา และสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) เมื่อวันที่  5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ชุมชนวัดนาวง  เขตดอนเมือง

ขอขอบคุณภาพจาก GRAD SSRU