หน้าหลัก > ข่าว > แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน > เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่ 8
เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่ 8

admin pbh
2024-05-18 15:14:21


เรื่องสุดท้ายที่จะนำมาพูดถึงในสาระสำคัญของเวชศาสตร์วิถีชีวิต คือวิถีชีวิตเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับสังคม หรือความเชื่อมโยงระหว่างตัวบุคคลต่างๆกับสังคม สำคัญอย่างไรหรือ กล่าวกันมานานแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ตั้งแต่สมัยเมื่อเกือบ 60 ปีมาแล้วที่ผมได้เรียนวิชาการสื่อสารในการสาธารณสุข ได้หยิบยกเอาคำภาษาอังกฤษนี้มาสอนว่า "Human   being by a nature is a social animal" ก่อนที่จะอธิบายว่าความสัมพันธ์ในสังคมมีความสำคัญอย่างไรในด้านสุขภาพ ในการที่มีผลต่อการป้องกันการเจ็บป่วย หรือการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฟื้นฟูสุขภาพทางอารมณ์


การมีสัมพันธภาพในสังคม คือการที่เราคิดและแสดงออกอย่างไรต่อบุคคลอื่นๆและการที่บุคคลอื่นๆได้คิด และแสดงออกอย่างไรกับตัวเรา ผลจากการศึกษาวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า การที่บุคคลใดก็ตามที่มีพฤติกรรมการแยกตัวเอง มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียชีวิต การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวชุมชน และสังคม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บุคคลนัันๆมีสุขภาพที่ดีขึ้น


ดังนั้นวิถีชีวิตที่ดีของบุคคลในเรื่องของความสัมพันธ์กับสังคมนี้สามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เกิด ทั้งในด้านเจตคติ ทักษะ และสภาพแวดล้อมรวมทั้งปัจจัยเอื้อในสังคมที่จะโน้มนำให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นๆ และสังคมในชีวิต ซึ่งในวิถีชีวิตเรื่องนี้


เนื้อหาส่วนหนึ่งในเนื้อหาการสอนในรายวิชา MPH5606 ความรอบรู้ทางสุขภาพ

ผู้สอนโดย ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์