หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > บุคลากรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เรื่อง “เปิดประสบการณ์ AI ตัวช่วยอัจฉริยะ ทำได้มากกว่าที่คุณคิด”
บุคลากรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เรื่อง “เปิดประสบการณ์ AI ตัวช่วยอัจฉริยะ ทำได้มากกว่าที่คุณคิด”

admin pbh
2024-05-20 10:56:50

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เรื่อง “เปิดประสบการณ์ AI ตัวช่วยอัจฉริยะ ทำได้มากกว่าที่คุณคิด” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยโครงการอบรมนี้มีความสอดคล้องกับ SDGs ด้วยกัน 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน ให้แก่ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมผ่านระบบออนไลน์ Google meet