หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567: “สมดุลสุขภาพและเส้นทางสุขภาวะที่ดี”
การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567: “สมดุลสุขภาพและเส้นทางสุขภาวะที่ดี”

admin pbh
2024-05-22 19:21:00

การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567: “สมดุลสุขภาพและเส้นทางสุขภาวะที่ดี”หัวข้อ: “สมดุลสุขภาพและเส้นทางสุขภาวะที่ดี” จัดระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2567ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร  ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567  จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


หัวข้อในการประชุม

1. ผลงานวิจัยและพัฒนา

  1.1    การนำเสนอผลงานด้วยวาจา

             ภาคภาษาไทย (ด้านที่เกี่ยวข้อง)

             ภาคภาษาอังกฤษ (ด้านที่เกี่ยวข้อง)

  1.2   การนำเสนอด้วยบอร์ดวิชาการ  (ด้านที่เกี่ยวข้อง)

2. ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

  2.1    การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (ด้านที่เกี่ยวข้อง)


ติตต่อสอบถาม