หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การใช้ Canva ในการเรียนการสอน”
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การใช้ Canva ในการเรียนการสอน”

admin pbh
2024-05-02 16:59:35

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การใช้ Canva ในการเรียนการสอน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้อง 2144 และผ่านระบบออนไลน์