หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อบรมการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)
อบรมการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)

admin pbh
2024-05-23 16:18:29

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) ให้กับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ (iThesis) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด จัดอบรม ณ ห้อง 2144 อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา