หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่น01 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่น01 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

admin pbh
2024-03-26 14:27:21

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  รุ่น02 ได้แก่ Miss He Liang 64584949014 Miss Su  Fang 64584949018 และ Mr. Li  Qiuzhong 64584949016 เข้าพบ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อปรึกษากระบวนการการทำวิทยานิพนธ์