หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > Mr.Zhifu Wei 64584949004 นักศึกษาปริญญาเอกจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเข้ารับคำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
Mr.Zhifu Wei 64584949004 นักศึกษาปริญญาเอกจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเข้ารับคำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

admin pbh
2024-03-29 15:29:40

Mr.Zhifu Wei 64584949004 นักศึกษาปริญญาเอกจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอเข้ารับคำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่อง Construction and Effectiveness of Nosocomial Infection Prevention and Control Measure in a Designated Hospital for the Treatment of Emergent Infectious Diseases in Southern China ที่ได้สอบผ่านเค้าโครงไปแล้ว เวลา 11.30 น. โดยระบบออนไลน์