หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

admin pbh
2022-11-03 13:13:22

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดอุดรธานี