หน้าหลัก > ข่าว > เสียงจากโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับความเข้าใจมนุษย์และโพสต์ฮิวแมน (Posthuman)
เสียงจากโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับความเข้าใจมนุษย์และโพสต์ฮิวแมน (Posthuman)

admin pbh
2024-03-28 16:04:23

เสวนา “เสียงจากโลกวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับความเข้าใจมนุษย์และโพสต์ฮิวแมน (Posthuman)”

วิทยากร

อาจารย์ ดร.ณัชพล  บุญประเสริฐกิจ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ปะมะโข

คุณรินศรัทธา  กาญจนวตี

ผู้ดำเนินการเสวนา

อาจารย์ ดร.พลอยทราย  โอฮาม่า


สรุปสรรพเสียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวปิดโครงการ


โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15

“มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม”

“Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence”

วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2566

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา