หน้าหลัก > ข่าว > News > ข้อบังคับ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๕)"
ข้อบังคับ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๕)"

admin pbh
2022-08-06 10:56:38

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกข้อบังคับ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๕)" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความพฤติดี สำนึกในหน้าที่ตลอดจนปฎิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและชื่อเสียง  เกียรติคุณของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อส่งผลให้ผู้ประพฤติดีเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคล  

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5183935961656990/