หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > Relive: งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4
Relive: งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

admin pbh
2022-11-03 13:25:16

Relive: งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

Graduate School Conference 2022

"iHappiness: ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในยุคสังคมดิจิทัล"

31 สิงหาคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

KeynoteTopic: ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในยุคสังคมดิจิทัล โดย พระครูสังฆรักษณ์สงบ ธรรมะสันติโก