Home > News > News
News

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันเมื่อพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิท ...
2024-07-12 09:59:10
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ อาจารย์ประจำหลักสูตร ส ...
2024-07-06 21:52:31
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดกับ ผู้ช่วยศาสตราจา ...
2024-07-06 21:46:11
บุคลากร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 บุคลากร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2024-07-06 21:13:31
นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภ ...
2024-07-06 20:43:00
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 5/2567
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร ...
2024-07-02 10:41:46
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งตามสมรรถนะประจำตำแหน่งประจำปีงบประมาณ 2567
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2024-06-21 10:51:48
หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิ ...
2024-06-15 13:36:03
Archive News