หน้าหลัก > ข่าว > News
News

กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...
2023-06-15 13:53:02
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ที่ 1/2566
สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/วิธีการสมัคร คลิ๊ก28 มีนาคม ถึง 11 มิถุนายน 2566 ...
2023-03-31 13:29:13
หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา - หลักสูตรด้านเวชกรรมไทย - หลักสูตรด้ ...
2023-03-15 10:18:37
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๕ “มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม” “Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence”
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำ ...
2023-03-15 10:13:58
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2565
Download1. ใบสมัคร2. หนังสือรับรองคุณสมบัติสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั ...
2023-03-15 10:11:53
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2565
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2565Download1. ใบสมัคร2. หนังสือรับรองคุณสมบัติ ...
2022-11-03 13:07:55
ข้อบังคับ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๕)"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกข้อบังคับ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลา ...
2022-08-06 10:56:38
ข่าวย้อนหลัง