Home > News
News

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาล ...
2024-05-01 10:07:38
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดาวโหลด https://grad.ssru.ac.th/pag ...
2024-04-06 22:53:22
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566????????กำหนดชำระตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ...
2024-04-06 22:49:57
กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 6-8 เมษายน 2567
ประกาศ!!!กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 6-8 เมษายน 2567และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 9 เม. ...
2024-04-06 22:47:39
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 3/2566
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 3/2566ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567ชำระ ...
2024-04-06 22:44:43
ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา MPH5101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข จัดการสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 3  เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา MPH5101 ภ ...
2024-04-06 22:04:15
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรฝึกอบรม
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศ ...
2024-04-06 21:29:20
นักศึกษาปริญญาโทจีน (แผน ข) รุ่นที่ 2 มาขอรับคำปรึกษา
วันอังคารที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. Miss Liu Tiange 64562812015 นักศึกษาปริญญาโทจีน (แผน ข) รุ่ ...
2024-04-02 21:41:11
Miss Aize Xie 64584949003 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 มาขอรับคำปรึกษาผ่าน ZOOM
Miss Aize Xie  64584949003 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ...
2024-04-02 18:48:55
Archive News