หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชา HLT7712 สัมมนาการจัดการสหวิทยาการในการสาธารณสุข ป.เอก รุ่น3
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภ ...
2024-03-17 08:39:21
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดกา ...
2024-03-15 21:05:14
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดการเ ...
2024-03-13 19:02:40
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดก ...
2024-03-12 16:10:42
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชา HLT7712 สัมมนาการจัดการสหวิทยาการในการสาธารณสุข ป.เอก รุ่น3
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรา ...
2024-03-10 12:26:27
Mr. Tian Dongwei 65584949004 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Population analysis of diabetes in China.
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 10.30-11.15 น. Mr. Tian  Dongwei 65584949004 นศ. ปริญญาเอก รุ ...
2024-03-10 12:21:33
Miss Hui Liu 65584949001 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Risk Factors And Prevention And Control Measures For Early-Stage Breast Cance
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-9.45 น. Miss Hui Liu 65584949001 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผ ...
2024-03-10 11:01:53
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานการประชุมวิชาการ 25 ปี ศูนย์พึ่งได้
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิ ...
2024-03-09 17:09:49
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั ...
2024-03-09 16:27:17
ข่าวย้อนหลัง