หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการนวดเพื่อสุขภาพ
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการนวดเพื่อสุขภาพ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ...
2024-05-18 11:42:37
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย นางเกษรา บัวเล็ก หัวหน้า ...
2024-05-08 16:58:48
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยา ...
2024-05-08 16:49:41
Miss Liu Tiange 64562812015 ร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนของรายวิชา MPH5101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข สอนโดย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
Miss Liu Tiange 64562812015 นักศึกษาจีนปริญญาโท (แผน ข) รุ่นที่ 02 ร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนของรายวิช ...
2024-05-03 10:26:47
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การใช้ Canva ในการเรียนการสอน”
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2024-05-02 16:59:35
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 3/2567
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร ...
2024-05-02 16:38:20
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมประธาน ...
2024-05-02 10:06:12
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมประธานหลักสูตรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมประ ...
2024-05-02 09:24:11
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาล ...
2024-05-01 10:07:38
ข่าวย้อนหลัง