หน้าหลัก > ข่าว > แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน > เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่4
เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่4

admin pbh
2024-05-05 10:24:31


การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และไม่สร้างความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือการป้องกันโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งการรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม และการรักษาสมดุลของโภชนาการตามความต้องการของร่างกายและระดับกิจกรรมร่างกายของแต่ละบุคคล 

ในความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับโภชนาการให้ดีขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่อย่างใด เพราะคนเรานั้นกินอาหารมื้อหลัก ๓ มื้อ และ บางคนก็มีมื้ออาหารว่างอีก ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว อาหารอะไรที่ไม่อร่อย ไม่ถูกปากไม่ชอบ ไม่พอเพียง ไม่ดี ไม่สมดุลย์ ก็สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ได้ในแต่ละวัน เมื่อมีการเรียนรู้ว่าอาหารอะไรที่ไม่ดี มากไป น้อยไป หรือเสี่ยงเกินไป ก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ปัจจัยที่สำคัญคือทรัพยากรอาหาร และพฤติกรรมการกิน โดยใช้ยี่ห้อใหม่ของโภชนาการเป็นการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต โดยเน้นการปลูกฝังทักษะการกินอาหารตามความต้องการด้านสุขภาพของตนเองเป็นสำคัญ ในระยะยาวต้องปลูกฝังพฤติกรรมในเรื่องการกินให้เป็นระบบ มีแบบแผนการกินที่ดีตามหลักสุขภาพ และในแต่ละครอบครัวต้องสร้างวิถีชีวิตในด้านการกินสำหรับแต่ละครอบครัว ในแต่ละสังคมไม่ว่าสังคมไทย หรือสังคมประเทศต่างๆ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้านอาหารและโภชนาการนั้นย่อมมีทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอ


เนื้อหาส่วนหนึ่งในเนื้อหาการสอนในรายวิชา MPH5606 ความรอบรู้ทางสุขภาพ

ผู้สอนโดย ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์